Rox – Thuốc nhuộm tham chiếu thụ động

Thuốc nhuộm tham chiếu thụ động có thể được thêm vào các xét nghiệm PCR định lượng dựa trên huỳnh quang (qPCR) để bù cho các biến thể huỳnh quang không liên quan đến PCR. Sản phẩm có 10 lọ 100 μL ở 1mM để kiểm soát nồng độ thuốc nhuộm cuối cùng.