Việc sản xuất cung ứng dược phẩm luôn được quản lý và hỗ trợ chặt chẽ của Nhà nước, các Bộ ngành trong việc nghiên cứu, kinh doanh, xuất nhập khẩu và phân phối nhằm đảm bảo tính an toàn hợp lý, có hiệu quả và tiết kiệm.

Hầu hết, quy định về Dược phẩm ở các nước là khác nhau. Các tiêu chuẩn này đặc biệt khắc khe ở các nước phát triển như Mỹ, EU. Tuy nhiên dược phẩm ở tất cả các nước muốn vươn ra tầm thế giới phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về dược phẩm bao gôm GMP, GLP, GDP và GPP của Tổ chức Y tế thế giới WHO.

Để các doanh nghiệp duy trì khả năng cạnh tranh, cần các giải pháp về thử nghiệm vi sinh: GPT, thử nghiệm vô trùng… phải chính xác và hiệu quả, có khả năng thích ứng và tiết kiệm chi phí. Minh Khang giúp các ngành công nghiệp dược phẩm đảm bảo chất lượng sản phẩm, đem lại các giá trị lớn, tuân thủ với các tiêu chuẩn trong Dược điển của các nước cũng như thúc đẩy sự phát triển lâu dài và bền vững của các doanh nghiệp