qRT-PCR Brilliant III SYBR – Master mix

Master mix qRT-PCR Brilliant III SYBR cung cấp tính đặc hiệu bằng cách sử dụng phương pháp khởi động nóng mới kích hoạt nhanh hơn. Giảm thiểu sự hình thành mồi-dimer và các phản ứng ngoài mục tiêu khác. Các thuốc thử này mạnh mẽ và có thể tái lặp qua nhiều thí nghiệm trên các nền tảng thời gian thực chu kỳ nhanh.

  • Cung cấp tính đặc hiệu bằng cách sử dụng một phương pháp khởi động nóng mới kích hoạt nhanh hơn giúp giảm thiểu sự hình thành mồi-dimer và các phản ứng ngoài mục tiêu khác
  • Công thức pha sẵn tương thích với bất kỳ loại thuốc nhuộm xanh SYBR nào
  • Mang lại dữ liệu đáng tin cậy