Hiển thị tất cả 8 kết quả

Quang phổ phát xạ laser (LIBS)

ARYELLE 200

Quang phổ phát xạ laser (LIBS)

ARYELLE 400

Quang phổ phát xạ laser (LIBS)

ARYELLE BUTTERFLY

Quang phổ phát xạ laser (LIBS)

CALIBSO

Quang phổ phát xạ laser (LIBS)

CORALIS

Quang phổ phát xạ laser (LIBS)

LIBSLAB

Quang phổ phát xạ laser (LIBS)

LIBSORTER 300

Quang phổ phát xạ laser (LIBS)

OEM-LIBS