Hiển thị tất cả 3 kết quả

Leica Biosystems cung cấp các sản phẩm và giải pháp trong lĩnh vực Giải phẫu bệnh, bao gồm cả các thiết bị như Nhuộm sơ cấp & Dán lam để chuẩn bị mẫu mô cho quá trình soi mẫu dưới kính hiển vi.