Kit QRT-PCR phát hiện miRNA

Kit QRT-PCR phát hiện miRNA có độ đặc hiệu cao của Agilent và master mix QRT-PCR dành cho phát hiện miRNA trưởng thành cung cấp các thuốc thử đủ tiêu chuẩn để polyadenyl hóa các microRNA (miRNA), sau đó là tổng hợp cDNA sợi thứ nhất từ các miRNA có đuôi này. Một công thức enzym PCR mới và thuốc thử phát hiện qPCR cho độ đặc hiệu cao nhất.

Kit QRT-PCR miRNA và master mix QRT-PCR miRNA phát hiện miRNA trưởng thành từ ít nhất 15ng RNA tổng số đầu vào trên các loại mẫu khác nhau. Kit cũng phân biệt giữa các miRNA khác nhau chỉ một nucleotide đơn lẻ.

  • Phát hiện miRNA trưởng thành
  • Phân biệt các miRNA khác nhau chỉ một nucleotide
  • Phát hiện nhạy bén lên đến 10 bản sao
  • Kết quả chính xác cao trong 3 giờ
  • Mồi xuôi thể miRNA
  • Hướng dẫn thiết kế mồi miRNA