Mx3000/Mx3005P – Thiết bị Real-Time PCR

Hệ thống QPCR Agilent Mx3000P đã được thay thế bằng hệ thống AriaMx. Dịch vụ hỗ trợ cho thiết bị sẽ được cung cấp cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tất cả các phụ kiện vẫn có sẵn và có thể được đặt hàng từ Agilent.

Hệ thống Mx3000P có mọi thứ cần thiết để thực hiện một loạt các ứng dụng PCR dành cho nghiên cứu và những lợi ích từ vận hành trực quan và bảo trì đơn giản.

Đặc trưng:
– Hiệu suất PCR mạnh mẽ trong mọi ứng dụng
– Vận hành trực quan và hiệu quả để đảm bảo quy trình làm việc hiệu quả trong phòng thí nghiệm
– Yêu cầu bảo trì và hiệu chuẩn đơn giản
– Tải Phần mềm tại đây – MxPro QPCR