ĐỘC CHẤT

Giải pháp cho Sàng lọc Sơ sinh của Minh Khang tập trung phân tích các amino acids và acylcarnitines từ mẫu máu gót chân khô (dried blood spot – DBS), với chuẩn nội gắn isotope và phương pháp không tạo dẫn xuất, có thể phân tích được tối thiểu trong 3.5 phút chạy máy.
Danh mục các amino acids & free carnitine/acylcarnitines có thể được điều chỉnh hoặc mở rộng tùy theo từng ứng dụng riêng.

Kỹ thuật ghi Phổ đồ bao gồm: Kết quả phổ scan mẫu (Product ion scan), Neutral loss và MRM

Được chứng nhận IVE-CE và ISO 13485

Quy trình chuẩn bị mẫu

Quy trình phân tích mẫu