Hỗ trợ trực tuyến

ĐỘC CHẤT

Giải pháp cho Sàng lọc Sơ sinh của Minh Khang tập trung phân tích các amino acids và acylcarnitines từ mẫu máu gót chân khô (dried blood spot – DBS), với chuẩn nội gắn isotope và phương pháp không tạo dẫn xuất, có thể phân tích được tối thiểu trong 3.5 phút chạy máy.
Danh mục các amino acids & free carnitine/acylcarnitines có thể được điều chỉnh hoặc mở rộng tùy theo từng ứng dụng riêng.

Kỹ thuật ghi Phổ đồ bao gồm: Kết quả phổ scan mẫu (Product ion scan), Neutral loss và MRM

Được chứng nhận IVE-CE và ISO 13485

Quy trình chuẩn bị mẫu

Quy trình phân tích mẫu