qRT-PCR Brilliant II Probe Core – Kit thuốc thử

Kit thuốc thử qRT-PCR Brilliant II bao gồm các thành phần cần thiết để thực hiện tổng hợp cDNA và khuếch đại PCR trong một ống và một bộ dung dịch đệm. Kit Brilliant II trợ khuếch đại và phát hiện định lượng với khả năng ghép kênh và hiển thị hiệu suất cao nhất quán với các hệ thống phát hiện huỳnh quang khác nhau, bao gồm đầu dò đèn hiệu phân tử và đầu dò TaqMan. Kit khuếch đại và phát hiện thành công các mục tiêu RNA có mức nồng độ cao và thấp, từ các mẫu thí nghiệm bao gồm RNA tổng số, poly (A) + và RNA tổng hợp.

  • Tối ưu hóa từng điều kiện thuốc thử qRT-PCR
  • Khả năng chạy One-step
  • Khả năng ghép, chạy đa kênh
  • RNA nồng độ thấp
  • Khuếch đại và phát hiện từ các mẫu RNA tổng số, poly (A +) và RNA tổng hợp