SelecTech – Thuốc nhuộm hematoxylin và eosin

SelecTech là chất nhuộm hematoxylin và eosin bao gồm Hematoxylin 560, Blue Buffer 8, Defin, Alcoholic Eosin Y 515 và Eosin Trichrome 515.

SelecTech tiêu chuẩn hóa thuốc thử và chất nhuộm được sử dụng trong quy trình nhuộm hematoxylin và eosin.

Các thông số đảm bảo chất lượng tích hợp đảm bảo kết quả nhất quán. Thuốc thử và vết bẩn trong SelecTech được thiết kế để bổ sung cho nhau nhằm tạo ra vết màu hematoxylin và eosin sắc nét, rõ ràng.