Eosin (Aqueous) – Thuốc nhuộm mô, tế bào

Eosin gốc nước, tiện lợi, tiết kiệm chi phí có thể được sử dụng trong mô học để nhuộm hematoxylin và eosin thường quy

Có sẵn với số lượng khác nhau.