Eosin – Hóa chất nhuộm mô, tế bào

Eosin Y là chất nhuộm thứ cấp gốc cồn, có sẵn để sử dụng, được sử dụng chủ yếu trong mô học để nhuộm hematoxylin và eosin thường quy

Nó cũng có thể được sử dụng trong tế bào học để nhuộm tế bào chất nhanh các mẫu cao điểm cũng sử dụng kỹ thuật H&E.

Có sẵn với số lượng khác nhau.