Harris Hematoxylin – Thuốc nhuộm nhân

Thuốc nhuộm tạo màu xanh tím đậm .

Nó thường được sử dụng trong các phương pháp hồi quy, nhưng cũng có thể được sử dụng dần dần cả trong chuẩn bị tế bào học và mô học.

Harris Hematoxylin không chứa thủy ngân.