Thuốc thử qPCR phát hiện miRNA

Thuốc thử qPCR phát hiện miRNA của Agilent là thuốc thử có độ đặc hiệu cao để polyadenyl hóa các microRNA (miRNA) từ RNA tổng số. Thuốc thử phát hiện qPCR miRNA cũng cho phép tổng hợp cDNA sợi thứ nhất từ các miRNA có đuôi.

Kit bao gồm đoạn mồi xuôi đặc hiệu cho miRNA và tất cả thuốc thử phát hiện microRNA qPCR cần thiết để phân tích chính xác. Khả năng phát hiện có độ nhạy cao lên đến mười bản sao và miRNA khác nhau thậm chí chỉ một nucleotide có thể được xác định.

  • Phát hiện miRNA trưởng thành nhanh chóng và chính xác.
  • Phân biệt các miRNA chỉ khác một nucleotide để nâng cao độ nhạy.
  • Khả năng phát hiện nhạy bén tới 10 bản sao.
  • Hiệu suất quét nhanh chóng được đảm bảo, với kết quả chính xác cao trong ít nhất ba giờ.
  • Bao gồm tất cả đoạn mồi mồi chuyên biệt miRNA cần thiết.

Khả năng tương thích thuốc nhuộm: Eva Green
Loại mẫu chính: Bất kỳ
Định dạng quy trình: qPCR
Kỹ thuật: qPCR
Thiết bị luân nhiệt: Bất kỳ