NGS Library Quantification – Kit qPCR

Kit qPCR định lượng thư viện NGS của Agilent cung cấp cho các nhà nghiên cứu một phương pháp chính xác và nhạy cảm để định lượng thư viện NGS. Bộ định lượng Thư viện NGS đã được xác thực trong Giao thức làm giàu mục tiêu SureSelect cho các ứng dụng lập chỉ mục và mã vạch. Có sẵn bộ định lượng thư viện Illumina và AB SOLID.

Việc định lượng thư viện chính xác giúp tối ưu mật độ cụm để cải thiện hiệu quả trình tự và chất lượng dữ liệu. Định lượng nhất quán trên nhiều mẫu, kích thước đoạn đọc trong thư viện khác nhau và nồng độ GC. Định lượng 84 thư viện với mỗi bộ.

  • Cung cấp cho các nhà nghiên cứu một phương pháp chính xác và nhạy cảm để định lượng thư viện NGS
  • Được xác thực trong Giao thức làm giàu gen mục tiêu SureSelect cho các ứng dụng mã vạch và lập chỉ mục
  • Có sẵn kit định lượng thư viện Illumina và AB SOLID
  • Loại mẫu chính: NGS
  • Định dạng quy trình: qPCR
  • Kỹ thuật: qPCR
  • Thiết bị luân nhiệt: Bất kỳ