Alcian Blue – Thuốc nhuộm đặc biệt

Alcian Blue thường được điều chế ở độ pH axit 2,5