Scott’s Tap Water Substitute – Dung dịch cô đặc

Scott’s Tap Water Substitute là thuốc thử làm xanh được thiết kế cho mô học và tế bào học. Nó làm xanh hematoxylin một cách nhẹ nhàng.

Hóa chất này được chuẩn bị để cung cấp giải pháp nhuộm xanh nhẹ nhàng nhưng thích hợp cho việc nhuộm màu, cung cấp khả năng làm mờ chất nhiễm sắc hạt nhân và màng nhân.