Gomori’s Trichome – Thuốc nhuộm đặc biệt (Blue collagen)

Thuốc nhuộm Trichome được sử dụng để nhuộm và xác định các sợi cơ, collagen và nhân .

Chúng có thể được sử dụng để đối chiếu cơ xương, cơ tim hoặc cơ trơn .