Hematoxylin – Thuốc nhuộm nhân tế bào

Thuốc nhuộm Hematoxylin dạng bột có thể được sử dụng để chuẩn bị tất cả các công thức Hematoxylin cho các quy trình nhuộm thường quy và đặc biệt yêu cầu nhuộm hạt nhân .

Tổng hàm lượng thuốc nhuộm được ghi trên mỗi nhãn.