Hũ lưu trữ, vận chuyển và bảo quản

Hãy chắc chắn rằng các mẫu đến trong điều kiện tốt nhất có thể. Bảo vệ các khối chất lượng cao của bạn khỏi bị mất mát hoặc hư hỏng với các hũ, hộp , vận chuyển mẫu vật và hệ thống lưu trữ. Dòng sản phẩm Surgipath® có mọi thứ bạn cần để bảo vệ mô người bệnh có giá trị thông qua toàn bộ quá trình mô học.
  • Tạo sự khởi đầu tốt nhất có thể – nhanh chóng đưa mô vào dung dịch cố định với các hộp chứa mẫu được đổ sẵn.
  • Chia sẻ an toàn – sử dụng hộp thư slide Surgipath® để bảo vệ tiêu bản đã hoàn thành.
  • Luôn ngăn nắp – sử dụng hệ thống lưu trữ mô-đun tiết kiệm không gian