Eosin Y – Thuốc nhuộm mô, tế bào

Thuốc nhuộm dạng bột Eosin Y có thể được sử dụng để chuẩn bị phản chất nhuộm Eosin cho kỹ thuật Romanovsky và để tạo ra các công thức EA.

Tổng hàm lượng thuốc nhuộm được ghi trên mỗi nhãn