Snowcoat – Tiêu bản kính hiển vi

Các tiêu bản kính hiển vi Snowcoat bao gồm vùng đánh dấu màu trên bề mặt của tiêu bản để tạo điều kiện dễ dàng đánh dấu/in và nhận dạng mã màu.

Có thể sử dụng các tiêu bản của Kính hiển vi Snowcoat với Bút đánh dấu Surgipath (hoặc bút kháng xylene tương tự) hoặc bút chì.

Kích thước: 1” x 3” x .04”