PELORIS Parablocks – Khối paraffin cho PELORIS

PELORIS Parablocks là các khối parafin được có sẵn được cung cấp trong khuôn nhựa.

Các khối được tạo hình sẵn dễ dàng lắp vào buồng parafin của  Máy xử lý mô PELORIS và sẽ tan chảy nhanh hơn so với dạng viên hoặc dạng mảnh.

Sau khi khoang chứa đầy các khối parafin rắn, kỹ thuật viên không cần phải quay lại sau để xác định thể tích parafin và thêm parafin bổ sung.

Giảm rủi ro do khối rắn loại bỏ sự cố tràn viên và nhu cầu chuyển parafin nóng chảy.