Parablocks ASP – Khối paraffin cho APS

Parablocks ASP là các khối parafin được tạo hình sẵn được cung cấp trong khuôn nhựa.

Các khối được tạo hình sẵn dễ dàng lắp vào buồng parafin của Bộ xử lý mô ASP.

Sau khi khoang chứa đầy các khối parafin rắn, kỹ thuật viên không cần phải quay lại sau để xác định thể tích parafin và thêm parafin bổ sung.

Giảm rủi ro do khối rắn loại bỏ sự tràn và nhu cầu chuyển parafin nóng chảy.