Circle Slides

Các tiêu bản này là tiêu bản Snowcoat trắng 3”x 1” với hai vòng tròn, mỗi vòng có đường kính 1/2”.

Các vòng tròn này khớp với Phễu tế bào học, được sử dụng để chuẩn bị các mẫu tế bào không phải phụ khoa.