Tiêu bản Snowcoat Pearl

Snowcoat Pearl là các tiêu bản để tiết kiệm chi phí, có sẵn năm màu để nhận dạng bằng mã màu trong phòng thí nghiệm.