Periodic Acid – Thuốc nhuộm đặc biệt

Periodic Acid là dung dịch nước 0,5% được sử dụng để oxy hóa các thành phần mô phản ứng thành aldehyd trước khi xử lý bằng thuốc thử Schiff .