Parraffin với độ nóng chảy trung bình

  • Parraffin với độ nóng chảy trung bình là loại đặc biệt của parafin tinh khiết và polyme nhựa để vùi
  • Việc vùi các loại mẫu mô có thể đạt được bằng hệ thống xử lý tự động mở hoặc đóng.
  • Loại này có thể được sử dụng kết hợp với EM-400 .
  • Nó ổn định và sẽ không bị hỏng hoặc tách ra ở nhiệt độ thấp hoặc cao.
  • Có sẵn trong túi 2lb.
  • Điểm nóng chảy: 56-57°C.
  • Nhiệt độ tắm nước: 45-50° C.