Apex BOND – Tiêu bản bám dính

Tiêu bản đã được xác thực* cho nền tảng BOND

Được thiết kế và xác nhận đặc biệt để nhuộm IHC trên nền tảng BOND. Tám dấu tròn biểu thị các khu vực có thể sử dụng của Apex BOND cho khối lượng phân phối khác nhau trong mô-đun xử lý BOND.