Tris-Borate-EDTA – Dung dịch đệm dạng bột

TBE có khả năng đệm cao hơn TAE, được sử dụng để phân tách DNA sợi kép tuyến tính nhanh hơn. TBE của Cleaver Scientific được cung cấp trong một chai có đủ bột để sản xuất 10L đệm TBE. Bộ đệm có thể được mở theo yêu cầu và hoàn nguyên trong nước cất để tạo ra tối đa 10 lít dung dịch làm việc

Cleaver Scientific cung cấp dung dịch TBE và TAE dạng bột và dạng lỏng. Cả hai loại TBE và TAE được sử dụng phổ biến để tách axit nucleic trong quá trình điện phoresis gel ngang, và đôi khi cũng được sử dụng trong gel polyacrylamide dọc. TBE có khả năng đệm cao hơn so với TAE, được sử dụng để tách nhanh DNA đôi tuyến tính. TBE của Cleaver Scientific được cung cấp trong chai với đủ bột để sản xuất 10L dung dịch TBE. Dung dịch có thể được mở khi cần và pha lại trong nước cất để tạo ra dung dịch làm việc lên đến 10 lít. Dung dịch cũng được cung cấp dưới dạng dung dịch có sẵn 50x TAE và 10x TBE trong các thể tích 1 và 4 lít – lý tưởng dùng cho các phòng thí nghiệm chạy gel axit nucleic ngang hàng ngày cần dung dịch tồn kho làm việc có sẵn.