LumiGO ECL – Bộ chất nền: 125ml dung dịch Luminol/chất tăng cường; 125ml dung dịch Peroxit

  • Phát hiện picogram thấp
  • Thời lượng tín hiệu dài
  • Giải pháp làm việc ổn định trong ít nhất ba ngày
  • Chất nền ECL cấp nhập cảnh tốt nhất trên thị trường
  • Ổn định trong 1 năm ở nhiệt độ phòng

LumiGO là chất nền ECL với đầu ra ánh sáng ổn định cho mức độ phát hiện picogram thấp. Công thức cung cấp nền tảng thấp cho tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm cao.

Sản phẩm Bao gồm: Giải pháp Luminol/Enhancer và Peroxide

Thể tích: 125mL