BIOBALL® LUMINATE 2.0 – Chủng vi sinh định lượng trong thực phẩm

  • Dòng sản phẩm BIOBALL® LUMINATE 2.0 mới hiện có sẵn cho các ứng dụng thực phẩm.
  • BIOBALL® LUMINATE 2.0 là chủng Protein huỳnh quang xanh (GFP)

Thử nghiệm (không giới hạn)

  • Kiểm soát chất lượng dương tính về phương pháp phát hiện
  • Xác minh các phương pháp theo ISO 16140-3 (có hỗ trợ)

Xác minh cho các mẫu dương tính:

  • Xét nghiệm PCR nhanh bằng cách sử dụng bộ Invisible Sentinel® chạy trên nền tảng VERIFLOW® (phát hiện GFP)
  • Đèn UV để xác nhận huỳnh quang dễ dàng

Lợi ích của các chủng GFP tham chiếu như các chủng kiểm soát dương tính

Bằng cách chọn kiểm soát sinh vật dương tính dễ phân biệt với các mẫu phân lập, ví dụ: các chủng đối chứng biến đổi gen (GFP), bạn có thể dễ dàng xác nhận kết quả dương tính so với nhiễm chéo.

Định dạng sẵn sàng sử dụng cho phép mức độ cấy chính xác mà không yêu cầu bất kỳ môi trường nuôi cấy nào, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo.

Yêu cầu đối với các chủng biến đổi gen  (GMM)

BIOBALL® LUMINATE 2.0, có thể yêu cầu cho phép sử dụng và xử lý từ cơ quan có thẩm quyền của quốc gia/bang.

  • Bản 100 cfu cho phép sử dụng một lần hoặc nhiều lần
  • Các vi sinh vật biến đổi gen (GMM) được gắn thẻ biểu hiện Protein huỳnh quang xanh (GFP), được tích hợp vào nhiễm sắc thể của chủng.
  • Độ ổn định cao và huỳnh quang cao
  • Dễ dàng phân biệt với các chất gây ô nhiễm tự nhiên
  • Chuyển GFP giữa các vi sinh vật rất khó xảy ra
  • Giống đặc điểm và mức độ gây bệnh như chủng ký chủ (BSL2)
  • Tài liệu tham khảo được chứng nhận  ISO:17034 (đang tiến hành)