Ponceau S – Dung dịch thuốc nhuộm (500 ml)

  • Thể tích 500ml
  • Tái sử dụng
  • Để nhuộm màng Western blot

Dung dịch nhuộm Ponceau S có thể tái sử dụng và có sẵn ở
thể tích 500ml tiện lợi để nhuộm màng và phát hiện sớm protein
sau khi truyền trước khi Western blot.

Sản phẩm bao gồm: Chai 500 ml