ENDONEXT™ – Phát hiện nội độc tố Endotoxin

Các xét nghiệm phát hiện nội độc tố ENDONEXT™ đang mở ra một kỷ nguyên mới về kiểm soát chất lượng dược phẩm thông minh hơn, bền vững hơn.

Với độ đặc hiệu 100% nội độc tố, tính nhất quán giữa từng lô và quy trình làm việc hợp lý hơn, ENDONEXT™ cung cấp kết quả đáng tin cậy ở mọi nơi từ kiểm soát trong quy trình đến thử nghiệm sản phẩm cuối cùng trên các chất nền phức tạp nhất.

  • Tự động hóa dễ dàng với các hệ thống xử lý chất lỏng bằng robot
  • Xét nghiệm điểm cuối huỳnh quang ở định dạng vi bản 96 giếng
  • Độ đặc hiệu của nội độc tố 100%Tính nhất quán cao giữa các lô
  • Được xác nhận theo tiêu chuẩn dược điển Kiểm tra nội độc tố vi khuẩn