Loading Dye – Thuốc nhuộm DNA

  • 10 lần màu xanh bromophenol
  • Trộn với mẫu trước khi tải
  • hoàn hảo cho điện di thông thường

DNA Loading Dye chứa 10x bromophenol blue, thuốc nhuộm theo dõi tiêu chuẩn cho điện di. Tỷ lệ điện tích trên khối lượng của bromophenol blue cho phép nó đồng di chuyển với các phân tử nhỏ hơn trong gel agarose và PAGE (ví dụ: ở 300bp trong gel TBE 1% agarose tiêu chuẩn), với màu xanh đậm dễ thấy của nó, khiến nó trở thành màu hoàn hảo theo dõi thuốc nhuộm để theo dõi tiến trình chạy điện di.

PHÂN LOẠI:

  • 10 x Thuốc nhuộm tải xanh Bromophenol, 1ml
  • 10 x Thuốc nhuộm tải xanh Bromophenol, 10ml
  • Thuốc nhuộm tải màu cam G, 1ml

 

Mã hàng CSL-LOADDYE CSL-LOADDYE10 CSL-CAM
Thể tích (ml) 1.0 10,0