Marker DNA 1kb

  • 5g Agaroza x 3
  • Đệm TBE (2 túi)
  • Điểm đánh dấu 1 KB x 2
  • Vết DNA Runsafe

Mới từ Cleaver Khoa học là một bộ Thuốc thử điện di DNA hoàn chỉnh với chi phí thấp. Bộ này chứa mọi thứ cần thiết cho 20 gel DNA nhỏ trong một gói tiện dụng.

Bao gồm:

  • 5g Agaroza x 3
  • Đệm TBE (2 túi)
  • Điểm đánh dấu 1 KB x 2
  • Thuốc nhuộm DNA Runsafe

Sản phẩm bao gồm: Agarose, TBE muffer, DNA marker và DNA dye