Xét nghiệm Real-time PCR: Tiêu chuẩn vàng trong xét nghiệm Covid-19