COMRAC-25 – Giá đỡ lam kính dọc 25 vị trí

  • Giữ 25 slide kính hiển vi tiêu chuẩn
  • Tăng tốc xử lý thí nghiệm comet
  • Hoạt động với đĩa nhuộm xét nghiệm sao chổi và hệ thống điện di COMPAC-50

Vật mang lam này là vật thay thế trực tiếp cho những vật mang đi kèm với hệ thống xét nghiệm sao chổi thông lượng cao COMPAC-50. Nó chứa 25 tiêu bản kính hiển vi tiêu chuẩn và giúp tăng tốc xét nghiệm sao chổi bằng cách giảm thao tác thủ công các tiêu bản. Chất mang được làm từ acrylic mun và tương thích với thuốc thử xét nghiệm comet

Sản phẩm Bao Gồm: Slide Carrier