Axio Zoom V.16 – Kính hiển vi soi nổi huỳnh quang

Kính hiển vi soi nổi huỳnh quang soi một vùng rộng
Axio Zoom V16 kết hợp khả năng thu phóng 16x với khẩu độ số cao NA 0,25, dẫn đầu tất cả các kính hiển vi thu phóng và soi nổi đã biết. Nó đã đạt được khẩu độ rất cao trong phạm vi thu phóng trung bình. Bạn có được độ sáng vượt trội trong các phạm vi vật kính lớn và xem các mô hình hoàn chỉnh trong độ tương phản huỳnh quang.

  • Ánh sáng huỳnh quang soi một phạm vi rộng
  • Chế độ thu phóng được tối ưu hóa trong ứng dụng của bạn
  • Ánh sáng truyền qua trên toàn bộ phạm vi thu phóng
Vật kính FWD

(mm)

Thị kính PL 10x/23

Phạm vi phóng đại vật kính (mm)

Thị kính PL 16x/16

Phạm vi phóng đại vật kính (mm)

PlanApo Z 0.5x

Chiều dài mặt kính 164 mm

114 3.5x … 56x

66    … 4.1

5.6x … 90x

46 … 2.9

PlanApo Z 1.0x

Chiều dài mặt kính 164 mm

60 7x … 112x

33 … 2.0

11x … 179x

23 … 1.4

Apo Z 1.5x

Chiều dài mặt kính 133 mm

30 10.5x … 168x

22 … 1.4x

16.8x … 269x

15.2 … 0.95

PlanNEOFLUAR Z 1.0x

Chiều dài mặt kính 133 mm

56 7x … 112x

33 … 2.0

11x … 179x

23 … 1.4