Phân loại phòng sạch quy mô nhỏ bằng MET ONE HHPC 6+

MET ONE HHPC 6+

Giới thiệu

Ghi chú ứng dụng này sẽ trình bày cách phân loại phòng sạch quy mô nhỏ, tuân thủ tiêu chuẩn phòng sạch ISO Class 5 và ISO Class 7 liên quan bằng cách sử dụng Máy đếm hạt cầm tay MET ONE HHPC 6+. Tham khảo các Tiêu chuẩn phân loại phòng sạch ISO 14644-1 liên quan đến cỡ mẫu, vị trí được chọn, các giới hạn và tính toán cần thiết để xác định trạng thái tuân thủ của vùng sạch theo ISO 14644-1 Class 5.

Khái quát

Một nhà sản xuất cơ khí đã thành lập một cơ sở phòng sạch quy mô nhỏ ISO Class 5 để cung cấp môi trường được kiểm soát cho quá trình thử nghiệm cuối cùng các tổ hợp quang học tùy chỉnh. Phòng sạch đáp ứng ISO Class 5 được tiếp cận thông qua khu vực phòng sạch ISO Class 7. Theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000, nhóm QA dự định sẽ giám sát môi trường phòng sạch 6 tháng/lần ở “trạng thái nghỉ”. Ngoài ra, QA mong muốn tiến hành nghiên cứu hạt trong các hoạt động lắp ráp quang học như một phần của sáng kiến ​​cải tiến chất lượng liên tục, đo số lượng hạt không khí tại vị trí lấy mẫu bằng cách sử dụng máy đếm hạt không khí cầm tay.

Người quản lý QA đã chọn tránh các chi phí liên quan đến việc thuê bên thứ ba thực hiện việc giám sát lại 6 tháng/lần với mục đích thực hiện việc chứng nhận thường quy nội bộ. Do phòng sạch có quy mô nhỏ nên tối ưu bằng cách sử dụng máy đếm hạt cầm tay. MET ONE HHPC 6+ được chọn để truyền dữ liệu USB đơn giản sang PC mà không cần phần mềm. Ngoài ra, thiết bị MET ONE HHPC 6+ còn có chức năng xu hướng đồ họa trên màn hình được coi là hữu ích trong việc hỗ trợ các nghiên cứu lập hồ sơ hạt.

Phòng sạch

Nhiệm vụ đầu tiên của QA là kiểm tra phòng sạch và thiết lập các vị trí lấy mẫu cũng như số lượng mẫu cần thiết để tuân thủ các yêu cầu của ISO 14644 “Phòng sạch và môi trường được kiểm soát liên quan” Part 1 và 2. Kích thước của phòng sạch đã được xác minh và thiết lập sơ đồ.

Sơ đồ bố trí phòng sạch
Hình 1. Sơ đồ bố trí phòng sạch

Tần suất phân loại

ISO 14644 quy định khoảng thời gian tối đa giữa việc phân loại lại là 6 tháng đối với các phân loại nhỏ hơn hoặc bằng ISO Class 5 và 12 tháng đối với các phòng sạch lớn hơn ISO Class 5. Việc phân loại có thể được tiến hành “ở trạng thái nghỉ” hoặc “trong hoạt động”. Giám đốc QA đã chọn chứng nhận “trạng thái nghỉ” 6 tháng/lần theo tiêu chuẩn ISO 14644-1 và -2.

Chọn kích thước hạt

ISO 14644-1 cho phép phân loại phòng sạch theo nhiều kích thước hạt tùy thuộc vào cấp độ sạch mục tiêu. Phòng sạch ISO Class 5 có thể được phân loại ở bất kỳ kích thước nào trong khoảng từ 0,1um đến 5,0um trong khi phòng sạch ISO Class 7 có thể được phân loại ở các kích thước từ 0,5um đến 5,0um. Quản lý QA đã xác định rằng các tổ hợp quang học của họ nhạy với các hạt có kích thước nhỏ tới 0,5um và do đó đã chọn 0,5um làm kích thước phân loại cho cả khu vực Lắp ráp và khu vực “nghỉ”

Thiết lập vị trí mẫu

ISO 14644-1 xác định số lượng vị trí tối thiểu cần lấy mẫu cho các hạt dựa trên kích thước của khu vực cần phân loại. Công thức như sau:

L = √𝐴

Trong đó:
L       Số vị trí
A          Diện tích phòng sạch tính bằng mét vuông

Kết quả tính toán không phải là số nguyên sẽ được làm tròn lên số nguyên tiếp theo.

Khu vực  Class ISO  L (m)  W (m)  Diện tích (m 2 )  √Diện tích m2 # địa điểm 
Lắp ráp  5  8.5  4  34  5.83  6
“nghỉ”  7  4  4  16  4.00  4

Hình 2. Tính số lượng vị trí mẫu

Người ta đã quyết định phân bổ đều số lượng vị trí lấy mẫu cần thiết trong các vùng sạch cần giám sát.

Địa điểm phòng sạch
Hình 3. Phân bổ các vị trí lấy mẫu trong vùng sạch

Thiết lập thể tích không khí mẫu

ISO 14644-1 xác định thể tích mẫu tối thiểu là thể tích mà theo đó số lượng tối thiểu 20 hạt sẽ được phát hiện nếu nồng độ hạt đối với cỡ hạt lớn nhất nằm ở giới hạn cấp cho Cấp ISO được chỉ định. Công thức như sau –

Thiết lập công thức thể tích không khí mẫu tối thiểuTrong đó
s            Thể tích mẫu đơn tối thiểu trên mỗi vị trí tính bằng lít
n,m        Giới hạn cấp (số lượng hạt/m³) đối với cỡ hạt lớn nhất được xem xét (n) được chỉ định cho giới hạn cấp (m).

QA đã chọn phân loại ở một kích thước duy nhất là 0,5um.

Số phân loại ISO (N) Giới hạn nồng độ tối đa (hạt/m3 không khí đối với các hạt bằng và lớn hơn kích thước được xem xét dưới đây (giới hạn nồng độ được tính theo phương trình (1) ở mục 3.2)
0,1 µm 0,2 µm 0,3 µm 0,5 µm 1,0 µm 5,0 µm
 ISO Class 1  10  2
 ISO Class 2  100  24  10  4
 ISO Class 3  1 000  237  102  35  8
 ISO Class 4  10 000  2 370  1 020  352  83
 ISO Class 5  100 000  23 700  1 020  3 520  832  29
 ISO Class 6  1 000 000  237 000  102 000  35 200  8 320  293
 ISO Class 7  352 000  83 200  2 930
 ISO Class 8  3 520 000  832 000  29 300
 ISO Class 9  35 200 000  8 320 000  293 000
LƯU Ý: Độ không đảm bảo liên quan đến quá trình đo yêu cầu dữ liệu nồng độ không quá ba chữ số có nghĩa được sử dụng để xác định mức phân loại

Hình 4.  Các cấp độ sạch hạt trong không khí được chọn cho Phòng sạch và Vùng sạch (được sao chép từ Bảng 1, ISO 14644-1 )

Tính cỡ mẫu cần thiết

Tham khảo Hình 4

Khu vực lắp ráp (ISO loại 5) C0.5,5 = 3520

Khu vực “nghỉ” (ISO loại 7) C0.5,7 = 352000

Khu vực lắp ráp Khối lượng mẫu tối thiểu trên mỗi vị trí

Vs = 20/3520 x 1000

Vs = 5,68 Lít

Khối lượng mẫu tối thiểu của khu vực mặc áo choàng cho mỗi vị trí

Vs = 20/3520000 x 1000

Vs = 0,0568 Lít

Lưu ý rằng ISO 14644-1 đặt ra các giới hạn thấp hơn về thể tích lấy mẫu tối thiểu tại mỗi địa điểm là ít nhất là 2 Lít và việc lấy mẫu đó phải được tiến hành trong ít nhất 1 phút. Máy đếm hạt cầm tay MET ONE HHPC 6+ có tốc độ dòng lấy mẫu là 2,83 Lít mỗi phút. Do đó, yêu cầu tính toán cho khu vực lắp ráp là –

Vs = 5,68 Lít ở tốc độ 2,83 Lít mỗi phút, yêu cầu thời gian lấy mẫu danh nghĩa là 2,0 phút cho mỗi vị trí.

Do đó, yêu cầu được tính toán cho khu vực “nghỉ” là –

Vs = 0,0568 Lít ở mức 2,83 Lít mỗi phút, yêu cầu thời gian lấy mẫu là 0,02 phút cho mỗi vị trí. Lưu ý rằng trong trường hợp khu vực “nghỉ”, thời gian lấy mẫu tối thiểu là 1 phút được quy định bởi ISO 14644-1 sẽ được áp dụng. Mặc dù về mặt kỹ thuật chỉ yêu cầu một mẫu tại mỗi vị trí trong số 4 vị trí trong khu vực thay đồ nhưng chúng tôi đã quyết định lấy 2 mẫu tại mỗi vị trí như với khu vực lắp ráp để đơn giản hóa tính nhất quán.

Tóm tắt kế hoạch lấy mẫu

Khu vực lắp ráp (ISO cấp 5) Lấy mẫu 2 x 1 phút tại mỗi trong số 6 địa điểm

Khu vực “nghỉ” (ISO cấp 7) Lấy mẫu 2 x 1 phút tại mỗi trong số 4 địa điểm

Tần suất: Tiến hành 6 tháng/lần

Thiết lập MET ONE HHPC 6+

Việc thiết lập MET ONE HHPC 6+ cho việc phân loại rất đơn giản. Đầu tiên, kích thước kênh 0,5um được chọn với dữ liệu được báo cáo là số lượng tích lũy được chuẩn hóa thành mét khối. Phương pháp lấy mẫu được đặt thành 2 x 1 phút và số lượng hạt được lấy cho từng vị trí trong số 6 vị trí trong khu vực lắp ráp. Đối với khu vực “nghỉ”, số lượng hạt 2 x 1 phút được lấy tại 4 vị trí.

Phân tích kết quả

Phụ lục C của ISO 14644-1 cung cấp các phép tính thống kê để phân tích dữ liệu đếm hạt. Điều này trình bày dưới dạng Student-t, trong đó 95% UCL (giới hạn tin cậy trên) được tính toán và so sánh với giới hạn Class. Các công thức được ghi rõ ràng trong Phụ lục F và có thể dễ dàng triển khai trong bảng tính.

 Khu vực lắp ráp  Số địa điểm – 6
 Số lượng/m 3  A1   A2  A3  A4  A5  A6 Trung bình lớn của
vị trí trung bình
 Mẫu 1  1 412  1 059  2824  2 824  706  2 471
 Mẫu 2  3 177  706  0  353  706  3 177
 Vị trí trung bình  2 295  883  1 412  1 589  706  2 824  1 618
 Bình phương sai số  457 765  540 838  42 402  865  831 592  1 454 637
 Căn bậc hai của (tổng các lỗi bình phương / Số vị trí -1 )  S  816
 Khu vực lắp ráp  95% UCI  1 890
 Giới hạn  3 520

 

 Khu vực “nghỉ”  Số địa điểm – 4
 Số lượng/m 3  A1  A2  A3  A4  Trung bình lớn của
vị trí trung bình
 Mẫu 1  26 475  14 120  11 649  31 770
 Mẫu 2  3 883  28 946  26 122  33 888
 Vị trí trung bình  15 179  21 533  18 886  32 829  22 107
 Bình phương sai số  47 991 988  329 046  10 375 646  114 969 326
 Căn bậc hai của (tổng các lỗi bình phương / Số vị trí -1 )  S  7 608
Khu vực “nghỉ”  95% UCI  26 672
 Giới hạn  352 000

Cả kết quả của Phòng lắp ráp và khu vực “nghỉ” đều tạo ra Khoảng tin cậy trên 95% thấp hơn giới hạn của Cấp ISO và do đó, các khu vực này lần lượt được chứng nhận là ISO Cấp 5 và ISO Cấp 7.

Nguồn: https://www.mybeckman.vn/resources/reading-material/application-notes/classifying-a-small-cleanroom-using-met-one-hhpc-6

Minh Khang là nhà nhập khẩu và phân phối trực tiếp thiết bị giám sát môi trường hãng Beckman Coulter.