mRNA Vaccine: Khác biệt nào dẫn đến mức độ tin dùng cao hơn?