Hội thảo trực tuyến: “Kiểm soát virus SARS-CoV-2 trong thực phẩm”