Giải pháp

Thực phẩm

Những giải pháp của chúng tôi giúp các chuỗi cung cấp thực phẩm toàn cầu đảm bảo kiểm soát…

Môi trường

Từ dư lượng thuốc trừ sâu đến dư lượng dược phẩm hay kim loại vi lượng,…

Dược phẩm

Chúng tôi cung cấp các giải pháp phân tích phục vụ ngành công nghiệp dược phẩm đa dạng nhất…

Hóa Chất - Vật Liệu

Những giải pháp của chúng tôi giúp các chuỗi cung cấp thực phẩm toàn cầu đảm bảo kiểm soát…

Nông nghiệp

Từ dư lượng thuốc trừ sâu đến dư lượng dược phẩm hay kim loại vi lượng,…