FatExtractor E-500: Chiết xuất Soxhlet sau khi thủy phân bằng HydrolEx H-506 để xác định chất béo trong kem

Xác định chất béo

Giới thiệu

Một quy trình đơn giản và đáng tin cậy để xác định chất béo của các mẫu kem theo như phương pháp Weibull-Stoldt. Mẫu được thủy phân bằng HydrolEx H-506. Quá trình chiết Soxhlet được thực hiện với FatExtractor E-500. Việc tính hàm lượng chất béo tổng số được thực hiện bằng phương pháp trọng lượng sau khi dịch chiết được sấy khô đến khối lượng không đổi.

Thí nghiệm xác định chất béo trong kem

Thiết bị: FatExtractor E-500 Soxhlet, HydrolEx H-506

Mẫu: Kem trái cây hỗn hợp LVU số 18-41 có hàm lượng chất béo được chứng nhận là 5,07 g/100 g ± 0,065 g/100 g, kem vani (hàm lượng chất béo 13%), kem que phủ sô cô la (hàm lượng chất béo 18%), kem sôcôla miếng (hàm lượng chất béo 17%).

Các mẫu được thêm 2×50 mL HCl (4M) và thủy phân trong 30 phút bằng HydrolEx H-506. Dịch thủy phân được pha loãng, lọc và sấy khô. Việc chiết tách được thực hiện theo các thông số trong Bảng 1.

Bảng 1: Thông số chiết của FatExtractor E-500 SOX

Các bước Mức độ gia nhiệt
Dung môi Ête dầu mỏ
Chiết tách 20 vòng 6
Làm sạch 5 phút 6
SmartDrying 100 mL
Thể tích dung môi BẬT

Kết quả

Hàm lượng chất béo xác định được trình bày trong Bảng 2. Các kết quả có mối tương quan chặt chẽ với các giá trị được chứng nhận và ghi nhãn.

Bảng 2: Hàm lượng chất béo xác định (rsd: độ lệch chuẩn tương đối), n=3

Mẫu Hàm lượng chất béo (%) Trung bình (%) Rsd (%)
Kem trái cây hỗn hợp 5.07 5.04 5.08 5.06 0.37
Kem vani 12.38 12.34 12.36 12.36 0.16
Kem sôcôla miếng 15.88 15.99 15.93 15.93 0.34
Kem que phủ sô cô la 17.37 17.28 17.31 17.32 0.27

4. Kết luận

Việc xác định hàm lượng chất béo trong kem bằng máy BUCHI HydrolEx H-506 và FatExtractor E-500 mang lại kết quả đáng tin cậy và có thể lặp lại. Các kết quả tương ứng tốt với các giá trị được chứng nhận hoặc ghi nhãn, với độ lệch chuẩn thấp. Với FatExtractor E-500 Soxhlet, thời gian trên mỗi chu kỳ giảm đáng kể. Việc chiết tách được thực hiện trong khoảng 70 phút.

Nguồn: https://www.buchi.com/en/knowledge/applications/fat-ice-cream

Minh Khang là nhà phân phối và nhập khẩu trực tiếp các thiết bị chiết tách hãng BUCHI.