Phần mềm Serstech ChemDash

Đo lường, lưu trữ, phân tích và chia sẻ

 • Xây dựng thư viện của riêng bạn
 • Hiệu quả và dễ sử dụng
 • Xem và phân tích chi tiết
 • Duy trì cho tổ chức luôn được cập nhật
 • Phân tích các phép đo
 • Tạo báo cáo
 • Tạo và chia sẻ thư viện
 • Nhập/xuất thư viện
 • Quản lý và phân loại các chất mới
 • Xuất dữ liệu đo lường
 • Quản lý và đồng bộ hóa các thiết bị của bạn
 • Quản lý người dùng và đặc quyền
 • Nâng cấp chương trình cơ sở và thư viện
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
 • Quy trình làm việc
 • Giao tiếp qua WiFi hoặc cáp
ChemDash Lite ChemDash Pro ChemDash Pro+
Kết nối USB USB, WiFi USB, WiFi
Báo cáo tiêu chuẩn
Xem phép đo
Báo cáo đo lường
Công cụ cập nhật thiết bị
Tùy chỉnh quản lý thư viện
Nhập/xuất thư viện tùy chọn
Tùy chỉnh báo cáo
Tùy chỉnh quy trình làm việc
Cài đặt nâng cao
Tuân thủ 21 CFR Part 11
Số lượng thiết bị 1 Nhiều Nhiều