Kiểm tra chất lượng môi trường nuôi cấy vi sinh chọn lọc

môi trường nuôi cấy

Kiểm tra chất lượng môi trường nuôi cấy (GPT) trên môi trường nuôi cấy chọn lọc tuân thủ Quy định Thử nghiệm vi sinh cho Sản phẩm không tiệt trùng: thử nghiệm vi sinh vật đặc trưng Ph.Eur.2.6.13 / USP <62> / JP 4.05 có thể gặp một số khó khăn. Để đạt được hiệu quả GPT trên môi trường chọn lọc yêu cầu cần sự hiểu biết rộng về các hướng dẫn của dược điển cũng như vai trò của các môi trường chọn lọc. Môi trường chọn lọc được thiết kế nhằm cung cấp môi trường hỗ trợ cho sự phát triển của một số loại vi sinh vật nhất định. Các môi trường này cung cấp khả năng kiểm soát các loại vi sinh vật sẽ phát triển và không phát triển trên đĩa môi trường. Tuy nhiên, điều quan trọng là vi sinh vật sẽ phát triển trên môi trường chọn lọc không tốt bằng trên môi trường không chọn lọc. Điều này hoàn toàn là do môi trường không chọn lọc đã được cân bằng tốt với các yếu tố mà hầu hết các vi sinh vật cần để phát triển, trong khi ở môi trường chọn lọc, do có sự hiện diện của các nhân tố hoạt hoá và ức chế, các vi sinh vật chọn lọc sẽ phát triển nhưng không mạnh mẽ.

Do đó, các yêu cầu về thử nghiệm trên môi trường chọn lọc sẽ không dùng để đánh giá định lượng.

Thay vào đó, các yêu cầu của dược điển đối với thử nghiệm trên môi trường chọn lọc nêu rõ:

“Sự phát triển của vi sinh vật so sánh với kết quả đã thu được từ môi trường đã thử nghiệm và cho phép trước đó”

Không có yêu cầu về số phần trăm độ thu hồi đạt được khi thử nghiệm với môi trường chọn lọc. Số lượng sẽ dựa trên sự phát triển của lô môi trường chọn lọc mới và so sánh với sự phát triển đã ghi nhận trong cùng lô môi trường nuôi cấy đã được thử nghiệm và cho phép trước đó.

Nguồn: Biomerieux

Công ty Minh Khang là nhà phân phối độc quyền giải pháp Môi trường nuôi cấy hãng bioMérieux (Pháp).