Phát hiện miRNA bằng qRT-PCR độ đặc hiệu cao

Hệ thống phát hiện miRNA qRT-PCR của chúng tôi cho phép định lượng miRNA chính xác và theo thời gian thực cho miRNA. Kit này là một hệ thống thuốc thử có độ đặc hiệu cao mang lại kết quả nhạy và có thể tái lặp. Kit kéo dài đoạn miRNA trong phản ứng polyadenyl hóa và sau đó phiên mã ngược lại RNA polyadenyl hóa thành cDNA sẵn sàng cho QPCR.

Thuốc thử được cung cấp cho phép tổng hợp cDNA sợi đầu tiên từ các miRNA có đuôi. Ngoài ra, hỗn hợp chính chứa tất cả các enzym, thuốc nhuộm cần thiết (bao gồm cả thuốc nhuộm EvaGreen) và thuốc thử để thực hiện qRT-PCR phát hiện microRNA chính xác.

Đạt được định lượng PCR thời gian thực chính xác cho miRNA.
Hệ thống thuốc thử có độ đặc hiệu cao mang lại kết quả nhất quán, độ nhạy cao và có thể tái lặp.
Bộ kit kéo dài miRNA trong phản ứng polyadenyl hóa và sau đó phiên mã ngược lại RNA polyadenyl hóa thành cDNA sẵn sàng cho QPCR.
Thuốc thử bao gồm cho phép tổng hợp cDNA sợi đầu tiên từ các miRNA có đuôi.
Master mix của kit chứa tất cả các enzym, thuốc nhuộm cần thiết (bao gồm cả thuốc nhuộm EvaGreen®) và thuốc thử để thực hiện qRT-PCR phát hiện microRNA chính xác.