BỘ KIT ACID HỮU CƠ

  • Phân tích 54 acid hữu cơ mà không cần dẫn xuất hóa.
  • Chuẩn bị mẫu nhanh chóng và dễ dàng; chỉ cần pha loãng!
  • Phân tích toàn bộ acid hữu cơ chỉ trong 24 phút.
  • Phân tách thành công các đồng phân

Nước tiểu của con người là một chất lỏng sinh học phức tạp của các chất chuyển hóa phân cực nhỏ đa dạng như axit hữu cơ. Axit uric hữu cơ là những lỗi bẩm sinh của quá trình trao đổi chất do đào thải các enzym di truyền dẫn đến tích tụ lượng axit hữu cơ bình thường dư thừa trong nước tiểu của con người. Vì lý do này, các phân tích định tính và định lượng axit hữu cơ trong nước tiểu là công cụ chẩn đoán nổi bật để giải thích cấu trúc chất chuyển hóa phản ánh các rối loạn chuyển hóa di truyền. Phép sắc ký khí thông thường kết hợp với phép đo khối lượng (GC-MS) được sử dụng mặc dù có nhược điểm là hạn chế đối với các chất phân tích dễ bay hơi và ổn định nhiệt do đó đòi hỏi quá trình tạo dẫn xuất tốn thời gian. Về điểm này, phương pháp “Axit hữu cơ Jasem” đã khắc phục được những nhược điểm nêu trên bằng cách sử dụng sắc ký lỏng song song khối phổ (LC-MS / MS).

Phương pháp Jasem đảm bảo định lượng 54 axit hữu cơ bằng cách không tạo dẫn xuất, đơn giản hóa việc từ trước đến khi pha loãng mẫu. Jasem cung cấp hai tấm đạt được sự phân tách sắc ký đủ cho các đồng phân quan trọng bằng LC-MS / MS.