qRT-PCR Brilliant III Probe – Master mix

Master mix qRT-PCR Brilliant III nhạy hơn và nhanh hơn thông qua khởi động nóng kích hoạt nhanh và biến thể Taq. Brilliant III Ultrafast duy trì hiệu quả khuếch đại, R2, dải động, độ đặc hiệu và độ nhạy phát hiện. Tổng thời gian chu kỳ ngắn hơn.

  • Nhạy cảm hơn và nhanh hơn thông qua khởi động nóng kích hoạt nhanh và biến thể Taq
  • Rút ngắn tổng thời gian chu kỳ ~60% so với chu kỳ tiêu chuẩn
  • Duy trì hiệu quả khuếch đại, R2, dải động và độ nhạy phát hiện
  • Tổng thời gian chu kỳ ngắn hơn