Hỗ trợ trực tuyến

Foodproof® Listeria Genus Detection LyoKit

BIOTECON Diagnostics cung cấp Kit phát hiện các loài Listeria sensu, bao gồm 6 loài: L. monocytogenes, L. innocua, L. seeligeri, L. welshimeri, L. ivanovii và L. marthii.

L. monocytogenes chủ yếu gây bệnh liên quan đến thực phẩm.

Danh mục: Hãng sản xuất:

BIOTECON Diagnostics cung cấp Kit phát hiện các loài Listeria sensu, bao gồm 6 loài: L. monocytogenes, L. innocua, L. seeligeri, L. welshimeri, L. ivanovii và L. marthii.

L. monocytogenes chủ yếu gây bệnh liên quan đến thực phẩm.